Oncology Greece logo   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Νοσοκομείο Αγιοι Αναργυροι
 

Oncology News


Oncology hospital photo 1

Β' Τμ.Παθολογικής Ογκολογίας Νοσοκομείου Αγιοι Ανάργυροι
Διευθυντής:
Γεράσ.Ηλ.Πανάγος
Horizontal rule 1Oncology sealContact us button

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / E-MAIL:


Για το Νοσοκομείο Άγ. Ανάργυροι:

Τηλ. κέντρο: 210 3501-500 και -579
Πληροφορίες: 210 3501-340
Διοικητής: 210 3501-515 και -516
Γραμματεία - πληροφορίες:
210 3501-518 και -519
Φαξ 210 6205-665
Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων:
210 3501-320
Ραντεβού εξωτερικών ιατρείων:
210 3501-321 και -322
Διεύθυνση ιατρικής υπηρεσίας:
210 3501-614

Για το Β' Ογκολογικό Τμήμα

Διευθυντής: 210 3501-283
Επιμελητές: 210 3501-278 και -713
Νοσηλευτές: 210 3501-280
Γραμματεία: 210 3501-281
Φαξ: 210 8003-947

Για την Ε.Ε.Π.Ο.Ε.:

210 6464-453 και 210 6428-846
 


Καταστατικό    

- Κατάλογος μελών
- Διοικήσεις
- Νέα της Ε.Ε.Π.Ο.Ε
- Αίτηση εγγραφής νέου μέλους
- Βιβλίο ογκολογίας


Καταστατικό της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος

ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυμία - Έδρα


Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με επωνυμία "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ" και στην αγγλική γλώσσα HELLENIC UΝΙΟΝ OF MEDICAL ONCOLOGY" (H.U.M.O.) και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2: Σκοπός Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή των επαγγελματικών σκοπών των μελών της, η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, σκοπός της Ένωσης είναι : α)  να υπερασπίζεται, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τον τίτλο του ειδικευμένου Παθολόγου-Ογκολόγου και τον επαγγελματικό του ρόλο στην κοινωνία, β)  να μελετά, να προάγει και να υπερασπίζεται την ποιότητα παροχής υπηρεσιών από τους ειδικούς Παθολόγους-Ογκολόγους προς τους ασθενείς, γ)  να δημιουργεί στενούς δεσμούς ανάμεσα στις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις που συγκεντρώνουν τους ειδικευμένους γιατρούς κάθε ειδικότητας και να υποστηρίζει και συντονίζει την δράση των μελών της προς την κατεύθυνση αυτή, δ)  να συνεισφέρει στην δημιουργία και την διατήρηση σταθερότητας ανάμεσα στους ειδικευμένους γιατρούς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως ανάμεσα στους ειδικούς ογκολόγους, ε ) να μελετά, να προάγει και να υπερασπίζεται, στα διεθνή όργανα, την ελεύθερη διακίνηση και τα ηθικά και υλικά ενδιαφέροντα των Ευρωπαίων ειδικευμένων γιατρών, στ)   να υπεραμύνεται της συνεργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ιατρικής κοινότητας και κυρίως με τη Μόνιμη Επιτροπή των Γιατρών. ζ)     να οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών με κάθε δυνατό τρόπο για θέματα επαγγελματικής τάξης που αφορούν στους ειδικευμένους γιατρούς.

ΑΡΘΡΟ 3: Εκπροσώπηση της Ένωσης σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Από τους σκοπούς που προαναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, ως εκ των θεμελιωδών θεωρείται η εκπροσώπηση της Ένωσης στα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η «UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES" (U.E.M.S.), καθώς και σε κάθε άλλη αντίστοιχη ευρωπαϊκή ή διεθνή οργάνωση που λειτουργεί ή πρόκειται να συσταθεί. 2. Η κατά τα άνω εκπροσώπηση της Ένωσης θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα ή ομοσπονδίες του κλάδου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που χορηγεί στην Ένωση και στα δευτεροβάθμια αυτά όργανα n εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4: Μέσα

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης είναι : α ) η εκπροσώπηση της χώρας μας, σε θέματα Ογκολογίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στην U.E.M.S. και άλλους αναγνωρισμένους διεθνείς Οργανισμούς. β) η μελέτη των ζητημάτων που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, καθώς και η εν γένει προσπάθεια προαγωγής των τομέων αυτών . γ) η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς (οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα) και ο συντονισμός των προσπαθειών τους, ιδίως δε η συνεργασία με τις αντίστοιχες επαγγελματικές ιατρικές ενώσεις που εκπροσωπούν τη χώρα στην U.E.M.S. και άλλες αναγνωρισμένες διεθνείς οργανώσεις, καθώς και η συνεργασία με τις οικείες επιστημονικές ενώσεις. δ) η σύσταση τμημάτων ή παραρτημάτων της Ένωσης σε μεγάλα ή μικρά επαρχιακά κέντρα. ε) η χρήση κάθε πρόσφορου γενικά μέσου, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 5: Μέλη

Η Ένωση αποτελείται από τακτικά μέλη. Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν γιατροί που κατέχουν στην Ελλάδα τον τίτλο της ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας. Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης,  στην οποία θα αποδεικνύεται ότι ασκεί ή ασκούσε την οικεία ειδικότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του (4 τουλάχιστον μέλη), να μην αποδεχθεί την εγγραφή ως μέλους ατόμου για το οποίο εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία από Ιατρικό Σύλλογο ή κατά την διαδικασία του ΕΣΥ ή έχει καταδικασθεί σε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού του στο δημόσιο ή εν πάση περιπτώσει η εγγραφή του ως μέλους μπορεί, κατά τις περιστάσεις, εξ αιτίας ελλείψεως προσήκοντος ήθους, να αποβεί επονείδιστη για την Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης αναλόγως με τις δυνατότητές τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτής, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς την Ένωση, παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της, λαμβάνουν λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην διοίκηση.

ΑΡΘΡΟ 7: Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση, μετά από δήλωσή του, που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση περί αποχωρήσεως, άλλως η δήλωσή του θεωρείται ως μη γενόμενη και είναι ανενεργός, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8: Πειθαρχική Δικαιοδοσία -Διαγραφή μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ( 4 τουλάχιστον μέλη), δικαιούται να διαγράψει από την Ένωση κάθε μέλος, το οποίο δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του καταστατικού ή προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί κατά τρόπο παραβλάπτοντα ηθικώς ή υλικώς τα συμφέροντα της Ένωσης ή διαπράττει ατιμωτικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου. Αν το παράπτωμα του μέλους είναι μικρότερης σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, δύναται να επιβάλει σε αυτό, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, τις ακόλουθες ποινές: α) γραπτή επίπληξη, β) αποβολή από την Ένωση για διάστημα που κυμαίνεται, κατά την κρίση του, από έξι μήνες ως δύο χρόνια. Κατά της απόφασης του Δ. Σ. για επιβολή ποινής έχει το μέλος δικαίωμα να προσφύγει, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία ( το 50%+ 1 ) του συνόλου των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και γνωμοδότηση αυτού, διαγράφονται τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές δύο ή περισσοτέρων ετών, μετά από έγγραφη σχετική ειδοποίησή τους. Το διαγραφέν μέλος επανεγγράφεται, αυτοδικαίως, στην Ένωση, μετά από αίτησή του, εφ' όσον καταβάλει τις καθυστερημένες εισφορές εντός εξαμήνου από τη διαγραφή του, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Σε καταγγελίες πολιτών και γιατρών κατά γιατρών και άλλων τυχόν μελών της Ένωσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί αμελλητί και, με επιστολή του, καλεί τον εγκαλούμενο γιατρό να παράσχει γραπτή απάντηση εντός 5 έως 15 ημερών. Αποτελεί αυτοτελή πειθαρχική παράβαση η μη έγγραφη απάντηση. Παράλληλα, ο Πρόεδρος ορίζει μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής λαμβάνει καταθέσεις μαρτύρων που υποδεικνύει ο καταγγέλων ή ο εγκαλούμενος γιατρός ή και τρίτους μάρτυρες, που κατά την κρίση του συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο εισηγητής, με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίσει άλλο πρόσωπο προς διενέργεια της πειθαρχικής εξέτασης. Αφού ολοκληρωθεί το υλικό, συντάσσεται, από τον εισηγητή, πόρισμα της πειθαρχικής εξέτασης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία (3 μέλη τουλάχιστον) αν θα πρέπει ή όχι να παραπέμψει το γιατρό. Εφόσον προκύψουν από το πόρισμα της εξέτασης αποχρώσες ενδείξεις για το βάσιμο της καταγγελίας, όλο το υλικό της πειθαρχικής εξέτασης καθώς και το πόρισμα στέλνονται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο για να διενεργήσει περαιτέρω την πειθαρχική δικαιοδοσία που ο νόμος παρέχει. Παράλληλα, αν το αδίκημα είναι σοβαρό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο πεισθεί για το βάσιμο της καταγγελίας, μπορεί να επιβάλει στο μέλος της Ένωσης, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ποινές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 9: Πόροι

Πόροι της Ένωσης είναι: α.  η εφ' άπαξ εισφορά για την εγγραφή των μελών , η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εισφορά αυτή μπορεί να αυξηθεί με απόφαση, κατ' απόλυτη πλειοψηφία ( 4 τουλάχιστον μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου β.  η ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί επίσης να αυξηθεί με απόφαση, κατ' απόλυτη πλειοψηφία (4 τουλάχιστον μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου γ.  οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη εκούσια προσφορά μελών της Ένωσης ή τρίτων δ.  οι συγκεντρώσεις ποσών μεταξύ των μελών της Ένωσης για συγκεκριμένο σκοπό, που καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ε.  κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

ΑΡΘΡΟ 10: Όργανα

Όργανα της Ένωσης είναι α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο και δ) η Eλεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11: Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη, είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα: α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, β) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, δ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, ε) να αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης και στ) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικώς μεν μια φορά μέσα στους τρείς πρώτους μήνες κάθε χρόνου, εκτάκτως δε όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Ένωσης με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται τα συζητητέα θέματα. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα, το βραδύτερο, από την υποβολή της αίτησης.
Κατά την ετήσια τακτική Συνέλευση, γίνεται η λογοδοσία, διοικητική και διαχειριστική, του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση του απολογισμού του διαρρεύσαντος και του προϋπολογισμού του ερχόμενου χρόνου και του προγράμματος μελλοντικής δράσης της Ένωσης, καθώς και η συζήτηση των θεμάτων που περιελήφθησαν στην ημερήσια διάταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την ίδια τακτική Συνέλευση γίνεται, ανά τριετία, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Κάθε μέλος της Ένωσης, το οποίο δικαιούται κατά τις προηγούμενες διατάξεις και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει έγγραφη δήλωση πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ψηφοφορία.
Ο πίνακας των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ένωσης και γνωστοποιείται συγχρόνως, ταχυδρομικώς, στα μέλη της Ένωσης. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και αριθμού αναπληρωματικών μελών, σχετικές προτάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από άλλα τακτικά μέλη απ' ευθείας στη Συνέλευση.
Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία με φροντίδα της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που διορίζεται μεταξύ των μελών της Ένωσης με απλή υπόδειξη της Γενικής Συνέλευσης.
Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει μέχρι επτά (7) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, πέντε (5) μέλη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό προτίμησης.
Εκλέγονται κατά σειράν οι σχετικώς πλειοψηφίσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας αποφασίζεται δια κλήρου.
Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τοιχοκολλούνται δε και στον πίνακα ανακοινώσεων της Ένωσης.
Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, αναγράφουν τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης και την ημερήσια διάταξη αυτής.
Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν δεν γίνει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και στην ίδια ώρα, παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και να είναι τα παρόντα μέλη.
Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται δε και γραμματέας, αποκλειομένων των υποψηφίων για τα όργανα της Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται σε προσωπικά ζητήματα, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, ή σε όσα θέματα ορίζει ο νόμος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητώς άλλη πλειοψηφία το καταστατικό ή ο νόμος. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για να αποφασισθεί η τύχη της περιουσίας της Ένωσης.
Για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση, είτε πρώτη είτε επαναληπτική, των 2/3 του συνόλου των τακτικών μελών .Η απόφαση διάλυσης παίρνεται με πλειοψηφία ίση με 4/5 του αριθμού των παρόντων τακτικών μελών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, διάλυση της Ένωσης δεν γίνεται εφ' όσον παραμένουν 20 τακτικά μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 12: Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
Eπιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα των εκλογών, από τον 1ο πλειοψηφήσαντα, εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά σειράν επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα μέλη αυτού, οπότε ο πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και άλλα τρία μέλη.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σε αυτές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Ένωση, ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στη φύση και στο σκοπό του, εκτός από εκείνες για τις οποίες αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό.
Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το προσωπικό της Ένωσης, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες και αποδοχές του. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μελών .Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της Ένωσης σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες οργανώσεις. Ορίζει ειδικότερα τα μέλη του τα οποία θα εκπροσωπούν την Ένωση στην U.E.M.S. και τα οικεία ευρωπαϊκά όργανα. Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κλπ ) από μέλη αυτού ή μέλη της Ένωσης ή και άλλα τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με ειδικές αποφάσεις του, που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ( 4 τουλάχιστον μέλη), το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε επιτροπές μεταξύ των μελών.

ΑΡΘΡΟ 13: Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Ένωση έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ενώπιον της διοίκησης, των δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής. Αν δεν εκδοθεί ειδική απόφαση από το Δ.Σ., ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση στην U.E.M.S. και τα οικεία ευρωπαϊκά όργανα. Παρέχει ειδική και γενική εντολή εκπροσώπησης της Ένωσης και δύναται να τις ανακαλεί. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις, ακόμη και όταν γίνονται αρχαιρεσίες. Υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές είσπραξης χρημάτων, και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Δικαιούται να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, ομάδες κλπ της Ένωσης. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 14: Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες της Ένωσης. Ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εισηγείται τις υποθέσεις της Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τη λογοδοσία πάνω στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Τηρεί την αλληλογραφία, το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και το μητρώο των μελών και επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων. Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει στα καθήκοντά του στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Ειδικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 15: Ταμίας

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου της Ένωσης και εκτελεί τον προϋπολογισμό, διαχειριζόμενος το ταμείο της Ένωσης και έχοντας την ευθύνη για κάθε οικονομική ανωμαλία. Εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα ή εντολές που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου. Για κάθε δαπάνη πέρα από τις τακτικές και συνηθισμένες, για τις οποίες υπάρχει ήδη γενική σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί μόνο μετά από ειδική απόφαση και εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης ο Ταμίας φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων της Ένωσης, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχoυσες ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο,  σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τα χρήματα μπορεί να αναλαμβάνει ή ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας, αρκούσης της απλής υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο, εκδίδει πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και εξόδων μια φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του επομένου και του τρέχοντος έτους, που υποβάλλονται στην ετήσια τακτική συνέλευση. Επίσης ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχείρισής του, οποτεδήποτε του ζητηθούν. Όταν ο ταμίας απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες του ταμία και σε υπηρεσιακό όργανο της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 16: Πειθαρχικό Συμβούλιο

Την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκεί πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι πέντε που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής, και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα των εκλογών από τον 1ο πλειοψηφήσαντα, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους Πρόεδρο, ντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά σειράν επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως δύο μέλη αυτού ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ο Πρόεδρός του υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον είναι παρόντες ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, και άλλα δύο μέλη.
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σε αυτές.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό με τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος.
Προτείνει τις ποινές του άρθρου 8 προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και το τελευταίο τις επιβάλλει, αποδεχόμενο την ποινή, μειώνοντάς την ή και προσαυξάνοντάς την.
Εξετάζει τη βασιμότητα των καταγγελιών γιατρών ή τρίτων κατά μέλους της Ένωσης, συντάσσει πόρισμα κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος και μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου παραπέμπει γιατρό μέλος του προς τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 17: Ελεγκτική Επιτροπή

Ο ταμειακός έλεγχος και ο έλεγχος της διαχείρισης, όπως και η εποπτεία των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες.
Η επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη νομιμότητά τους και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο ή πληροφορία, το οποίο κρίνεται σκόπιμο για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.

ΑΡΘΡΟ 18: Σφραγίδα

Η Ένωση έχει σφραγίδα η οποία φέρει συμβολική ένδειξη (γραφική παράσταση), της οποίας το περιεχόμενο αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τις λέξεις ΕΠAΓΓΕΛMATΙKH ΕNΩΣH ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 19:

'0τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ή από τον εσωτερικό κανονισμό της Ένωσης, ρυθμίζεται με αποφάσεις Γεν. Συνελεύσεων, λαμβανομένων μετά από εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 20: Μεταβατικές διατάξεις

α. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της δικαστικής αναγνώρισης της Ένωσης, καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί η συγκροτηθείσα από τους ιδρυτές επταμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.
β. Κατά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μετά τη δικαστική αναγνώρισή του, δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη και όλα εκείνα τα οποία εν τω μεταξύ θα εγγραφούν, μετά από απόφαση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
γ. Το παρόν καταστατικό το οποίο αποτελείται από είκοσι (20) συνολικά άρθρα ψηφίστηκε ομόφωνα στις 22/11/2000 από τα ιδρυτικά μέλη τα οποία και το υπογράφουν.

Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2000

Ευφραιμίδου-Παπασταύρου, ‘Αννα
Τσιτούρα, Μιράντα
Αλεξόπουλος, Αθανάσιος
Πανάγος, Γεράσιμος
Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος
Βασιλομανωλάκης, Μιχαήλ
Βαρθαλίτης, Ιωάννης
Ξυνόγαλος, Σπυρίδων
Βασλαματζής, Μιχαήλ
Παπαδάκου, Μαρία
Ξυδάκης, Εμμανουήλ
Παπαδούρης, Σαββάκης
Μπαρμπούνης, Βασίλειος
Ρηγάτος, Γεράσιμος
Σταυρινίδης, Ηλίας
Σταυρακάκης, Ιωάννης
Κουμάκης, Γεώργιος
Γεωργαντά, Χαρίκλεια
Ζήρας, Νικόλαος
Πανόπουλος, Χρήστος
Μπούκης, Χαράλαμπος
Θεοδωρόπουλος, Ηλίκας
Κανδύλης, Κωνσταντίνος
Ποταμιάνου, ‘Αννα
Αθανασίου, Αθανάσιος

Horizontal rule photo 2
© ALL RIGHTS RESERVED WWW.ONCO.GR WEB DEVELOPMENT DESIGN & SEO BY CYBERDIAS