Γεράσιμος Πανάγος - Βιογραφικές πληροφορίες

Γεννήθηκε στη Λαμία στις 9 Ιανουαρίου 1945, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του το 1962 (απολυτήριο Α’ Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας με αριθμό 1147/111/4-9-1962). Την ίδια χρονιά άρχισε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου απεφοίτησε το Νοέμβριο του 1969 (πτυχίο με αριθ. πρωτ. 7064/18-11-1969). Πήρε την άδεια ασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος στις 13 Μαΐου 1971 (αρ. απόφ. Γ7/2765/ 13-5-1971), και έγινε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (αρ. μητρώου Ι.Σ.Α. 010022). Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στην Ελληνική Αεροπορία από τον Φεβρουάριο 1970 μέχρι τον Μάιο 1972 ως ιατρός μονάδος (110 Π.Μ. και 350 Σ.Ν.). Την 13η Μαρτίου 1975 και μετά από επιτυχείς εξετάσεις απέκτησε την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας (αρ. απόφασης 471444/3/13-3-1975). Την 1η Ιουλίου 1999 με την 8448/29-4-99 γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. του απενεμήθη η ειδικότητα της Παθολογίας Ογκολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 204/1998 (αρ. πρωτ. 28905/1-7-1999). Tην 25η Ιουλίου 1973 επέτυχε στις εξετάσεις αναγνώρισης του πτυχίου της Ιατρικής για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ECFMG certificate number 1624097).

Εργάσθηκε σαν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (γιά μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα πρωτεύσας στον διαγωνισμό του προγράμματος Ζ’ αρ. πρωτ. 2314/7-3-1972), στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την εποπτεία των καθηγητών κκ Χ. Μαλτέζου, Ι. Χατζημηνά και Σ. Αλιβιζάτου από τον Ιούνιο 1972 μέχρι και τον Μάιο 1975 για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Φυσιολογία της Κυκλοφορίας με θέμα «Μελέτη της ανασταλτικής επιδράσεως του ερεθισμού του συμπαθητικού εις διάφορα επίπεδα επί της ενεργείας της nor-αδρεναλίνης επί της αντιστάσεως της αγγειακής κοίτης της μηριαίας αρτηρίας επί του κυνός». Η Διδακτορική Διατριβή ενεκρίθη με «Άριστα» και ανεκηρύχθη Διδάκτωρ της Σχολής τον Ιούνιο 1975 (αρ. πρωτ. Διπλώματος 854/13-6-1975).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (20 Νοεμβρίου 1985) κατέλαβε θέση Διευθυντού Παθολογίας και τοποθετήθηκε στην θέση του Διευθυντού της Β’ Παθολογικής Κλινικής του τότε Ο.Ξ.Π.Α. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και, μετά την αναθεώρηση του Οργανισμού του Νοσοκομείου με την Υπουργική Απόφαση Α3Β/οικ. 21123 (ΦΕΚ 8Β/9-1-1987), στην θέση του Διευθυντού του Β’ Τμήματος Παθολογίας Ογκολογίας του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Από την εφαρμογή του νόμου 3754 του 2009 (ΦΕΚ 43/09) και την μετονομασία των θέσεων Διευθυντών Τμημάτων σε θέσεις Συντονιστών Διευθυντών κατέλαβε αυτοδίκαια σύμφωνα με το νόμο την θέση Συντονιστού Διευθυντού του Β’ Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου. Την 5η Μαΐου 2011 υπέβαλλε αίτηση συνταξιοδότησης από το Ε.Σ.Υ. Η αίτηση έγινε αποδεκτή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας την 17η Ιουνίου. Η διαδικασία της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης ολοκληρώθηκε την 25η Ιουλίου 2011. Η συνολική διάρκεια της θητείας του στην Διεύθυνση του Β' Τμήματος Παθολογίας Ογκολογίας του Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ανέρχεται σε 25 χρόνια και 8 μήνες.

Από την 11η Νοεμβρίου 1997, με τις διαδικασίες του νόμου 2519/21-8-1997(ΦΕΚ 165Α), επελέγη και τοποθετήθηκε Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» αρχικά με τριετή θητεία, που ανανεώθηκε τον Ιανουάριο του 2001, τον Μάρτιο του 2002, τον Μάρτιο του 2005, και τον Ιούνιο του 2008.

Στα πλαίσια της κατά τον νόμο αναπλήρωσης από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του απολυθέντος τον Ιούλιο του 2008 Διοικητού του Νοσοκομείου οργάνωσε και έφερε σε πέρας με επιτυχία την παλιννόστηση του κύριου κορμού του Νοσοκομείου από τους χώρους φιλοξενίας του στο Ε.Ι.Α.Α. στους χώρους του ανοικοδομηθέντος Νοσοκομείου που είχε μόλις παραδοθεί από την ΔΕΠΑΝΟΜ (28/7/2008–12/8/2008). Η παλιννόστηση των λοιπών Υπηρεσιών και Τμημάτων του Νοσοκομείου δεν ακολούθησε το αρχικά εκπονηθέν πρόγραμμα από τον διορισθέντα στο τέλος Αυγούστου 2008 Διοικητή του Νοσοκομείου με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η πλήρης επαναλειτουργία του Νοσοκομείου μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Λόγω διαφωνιών με την Διοίκηση του Νοσοκομείου και την Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. παρητήθη την 18η Σεπτεμβρίου 2009. Η παραίτηση έγινε τελικά δεκτή από την Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. την 14η Απριλίου 2010. Η συνολική του θητεία στη Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας αθροίζεται σε 12 χρόνια και 5 μήνες.

Στο Κλινικό Τμήμα που προΐστατο αδιακόπως πλέον της εικοσιπενταετίας (25 χρόνια και 8 μήνες) έχουν νοσηλευτεί συνολικά 45.149 άρρωστοι (1/11/1985–27/7/2011). Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος παρακολουθούνται κατά μέσο όρο πλέον των 3.200 εξωτερικοί άρρωστοι ετησίως και ο αριθμός αυτός αυξάνεται με ρυθμό 5% περίπου ετησίως στην τελευταία δεκαετία. Το σύνολο των εξετασθέντων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος στην δεκαπενταετία 1996 ως 2010 ανέρχεται στους 35.169 αρρώστους ενώ από 1/1/2011 μέχρι και 30/6/2011 εξητάσθησαν 2.049 άρρωστοι.

Από τον 11η Σεπτεμβρίου 1974 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 1977 εργάσθηκε ως Εσωτερικός Βοηθός της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (αντίστοιχο του βαθμού του Επιμελητού Β΄ του Ε.Σ.Υ.) και στη συνέχεια ως Επιμελητής του ιδίου Τμήματος (αντίστοιχο του Επιμελητή Α’ του Ε.Σ.Υ.) μέχρι τον Νοέμβριο 1985, οπότε και απεχώρησε λόγω κατάληψης θέσεως Διευθυντού Παθολογίας του Ε.Σ.Υ. Παράλληλα εργάσθηκε στο Ογκολογικό Ιατρείο του Ι.Κ.Α. από 16 Μαρτίου 1984 μέχρι 22 Νοεμβρίου 1985.

Από τον Ιούνιο 1975 μέχρι τον Αύγουστο 1977 εργάστηκε σαν κλινικός υπότροφος (Clinical Fellow) σε έμμισθη θέση του Πολιτειακού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου Roswell Park Memorial (R.P.M.I.) στο Buffalo της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (2 Ιουνίου 1975 μέχρι 5 Αυγούστου 1977) με εκπαιδευτική άδεια ίσης διάρκειας από το Ν.Ε.Ε.Σ., όπου εκπαιδεύτηκε στην Παθολογική (Κλινική) Ογκολογία (Clinical Oncology). Κατά την παραμονή του στο Ινστιτούτο Roswell Park Memorial, και στα πλαίσια των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων της άσκησής του στην Κλινική Ογκολογία, εργάσθηκε στο Τμήμα Ιολογικής Κλινικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου (Medical Viral Oncology Department) όπου και μελέτησε την φυσική ιστορία των ερπητοϊώσεων στους αρρώστους που πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα και υποβάλλονται σε αντινεοπλασματική θεραπεία, την εμφάνιση διάφορων τύπων φυσικής (native) και προκλητής (inducible) ιντερφερόνης στα βιολογικά υγρά και τον ορό των αρρώστων καθώς και την επίδραση του τίτλου των κλασμάτων της ιντερφερόνης και της εξωγενούς χορήγησης ευοδοτών της ενδογενούς παραγωγής της στην πορεία και την έκβαση της νόσου.

Από τον Μάιο 2005 διορίσθηκε τακτικό μέλος του Α’ Τμήματος της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης (Ε.ΦΑΡ.) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με την ΔΥ1δ/47019/18-5-2005 Υπ. Απόφαση με διετή θητεία, η οποία ανανεώθηκε τον Μάιο του 2007, τον Μάιο του 2009, και τον Μάιο του 2011. Από τον Νοέμβριο 2004 ορίσθηκε εισηγητής για τα υποβαλλόμενα στον Ε.Ο.Φ. πρωτόκολλα κλινικών μελετών με την Ο.565α/117/3-6-02 απόφαση του Δ.Σ. του Ε .Ο.Φ.

Από τον Απρίλιο 2002 ορίσθηκε αναπληρωματικό μέλος και από τον Φεβρουάριο 2004 τακτικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας Ογκολογίας, και η θητεία του ανανεώθηκε το 2006, και το 2008, και παρετάθη μέχρι το τέλος του 2010.

Από τον Απρίλιο 1998 διορίστηκε μέλος της Επιτροπής Ογκολογίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/5638/9-4-98 Υπουργική Απόφαση με ετήσια θητεία. Από τον Οκτώβριο 2001 επαναδιορίστηκε μέλος της Επιτροπής με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΥ1δ/12621/9-10-2001 Υπουργική Απόφαση με τριετή θητεία. Από τον Δεκέμβριο 2004 διορίστηκε αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ./29874/15-12-2004 Υπ. Απόφαση με διετή θητεία και ορίσθηκε αναπληρωτής του Προέδρου. Η θητεία του ανανεώθηκε με την ΔΥ1δ/75193/1-6-2007 Υπ. Απόφαση για δύο ακόμη χρόνια.

Από τον Οκτώβριο 2004 ορίσθηκε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. για την ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/89458/15-10/2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1576/20-10-2004 τεύχος Β’).

Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» από 26 Φεβρουαρίου 1986 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1989. Διετέλεσε Διευθυντής του Παθολογικού Τομέα του Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» από 26 Φεβρουαρίου 1986 μέχρι 10 Ιουνίου 1991 και από 15 Ιουλίου 1992 μέχρι 14 Ιουλίου 1996. Διετέλεσε εκλεγμένος εκπρόσωπος της Ιατρικής Υπηρεσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» από το Ιούνιο 1987 μέχρι τον Οκτώβριο 1990. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας του Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» από τον Φεβρουαρίου 1991 μέχρι τον Ιούλιο 1994.

Τιμήθηκε με την διάκριση ως Melvin Jones Fellow της Διεθνούς Οργάνωσης Λεσχών Lions στις 17 Δεκεμβρίου 1993 στο Παλαιό Δημαρχείο της πόλης των Αθηνών. Τιμήθηκε με Δίπλωμα Τιμής στα πλαίσια της Έβδομης Πνευματικής Ολυμπιάδας 2002. Τιμήθηκε με το Βραβείο Δ.Τσιγκουράκου για την εργασία «Μελέτη μυϊκών γλυκολυτικών ενζύμων σε ασθενείς με καρκινική καχεξία» που πρώτευσε στον διαγωνισμό που διενήργησε το περιοδικό «Ογκολογικά Αρχεία» στη μνήμη του Διευθυντού του Α’ Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας του Γ. Ν. Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» που χάθηκε πρόωρα. Του απονεμήθηκε Τιμητικό Δίπλωμα από την Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συμβολή μου στο πρόγραμμα των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Κλινικής. Του απονεμήθηκε Δίπλωμα αναγνώρισής του ως Διδάσκοντος καθηγητού από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας.

Είναι μέλος 24 Επιστημονικών Εταιρειών, 15 εθνικών και 9 διεθνών. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης του ιατρικού περιοδικού «Βήμα Κλινικής Ογκολογίας» από την ίδρυσή του (1996) μέχρι τον Ιούνιο 2001, Διευθυντής Σύνταξης του ιατρικού περιοδικού «Ογκολογικά Αρχεία» από την ίδρυσή του (1991) μέχρι και το 1995, μέλος της Επιτροπής Εκδόσεων της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας από το 1992 μέχρι και το 2001, και Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του βιβλίου “Κλινική Ογκολογία” που εκδόθηκε από την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος το 2007.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.) και της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ο.Ε.). Έχει εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. δύο φορές, διετέλεσε Ταμίας στην περίοδο 1989 – 1991 και Ειδικός Γραμματέας στην περίοδο 1993 – 1995. Έχει εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ο.Ε. τρεις φορές και διετέλεσε Πρόεδρος από το 2001 ως το 2007 και Γενικός Γραμματέας από το 2007 ως το 2010.

Είναι Ανεξάρτητος Ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου του Καρκίνου (NCI) των Η.Π.Α. για τον έλεγχο της τοξικότητας και αποτελεσματικότητας νέων αντικαρκινικών φαρμάκων από το 1976. Συμμετέχει σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες της European Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTC), της Νοτιοκεντρικής Ελληνικής Ογκολογικής Ομάδας, της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης Λεμφωμάτων, της Ελληνικής Συνεργατικής Ομάδας για την Θεραπεία των Λεμφωμάτων, της Ελληνικής Συνεργατικής Ομάδας για την μελέτη του Καρκίνου του Πνεύμονα, της Ελληνικής Συνεργατικής Ομάδας για την μελέτη του Καρκίνου του Μαστού και της Ελληνικής Συνεργατικής Ομάδας για την μελέτη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής ή συνερευνητής σε 30 εγκεκριμένα και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στο γνωστικό αντικείμενο της ογκολογίας (διαγνωστική και θεραπευτική) και της πρόληψης του καρκίνου.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 7 βιβλία, 19 κεφάλαια σε βιβλία, 10 ανασκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά, 55 πρωτότυπες εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά, και 133 πρωτότυπες εργασίες που ανακοινώθηκαν σε εθνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα σε 3 δημοσιευμένες σε ξένα ιατρικά περιοδικά πολυεθνικές – πολυκεντρικές μελέτες. Δεκαεννέα πρωτότυπες εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε ξένα ιατρικά περιοδικά έχουν 1.279 βιβλιογραφικές αναφορές (citations) σε ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά. Δεκατρείς πρωτότυπες εργασίες που έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια έχουν 28 βιβλιογραφικές αναφορές (citations) σε ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά.

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει 195 διαλέξεις που έχει δώσει μετά από πρόσκληση σε Νοσοκομεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον ελληνικό χώρο. Έχει οργανώσει 14 σεμινάρια με θέματα Παθολογίας Ογκολογίας για την μετεκπαίδευση των νοσοκομειακών γιατρών στην Αθήνα και στην επαρχία στα πλαίσια του προγράμματος «Η Ευρώπη κατά του Καρκίνου» και με την συνεργασία της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, έχει συμμετάσχει σε 89 Σεμινάρια και Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα ως ομιλητής, σε 55 Συνέδρια, Σεμινάρια, Εκπαιδευτικά Μαθήματα και Μετεκπαιδευτικά Φροντιστήρια ως εισηγητής, σε 74 Συνέδρια, Σεμινάρια και Εκπαιδευτικά Μαθήματα ως συντονιστής. Έχει συμμετάσχει σε 246 ελληνικά και διεθνή ιατρικά Συνέδρια.

(Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 25 Ιανουαρίου 2012)